พระเทพฯเสด็จแทน \'พระเจ้าอยู่หัวฯ\' พระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ประจำปี 2560 - livingclickblog

What's new

Post Top Ads

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเทพฯเสด็จแทน \'พระเจ้าอยู่หัวฯ\' พระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ประจำปี 2560


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เมื่อช่วงบ่าย (วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2560 ) เวลา 13.54 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้า ฯ รับเสด็จ 
ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย คือ 


นายคิน ฉ่วย (Dr.Khin Skwe) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นายสนั่น อังอุบลกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย คือ นายไพวัลย์ หูวอง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากนั้น พระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม จำนวน 5 ราย ได้แก่ 


พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน) สาขาปรัชญา นายสมเกียรติ ศิริตัน สาขาพัฒนาสังคม นายภัคพล ชวีวัฒน์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา นายบัน พาพรม สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทำครก) นางสะอาด วะสาร สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทอผ้าไหม) 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่างๆ ดังนี้ ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 37 คน และปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,241 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,278 คน 
โดยในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า ความตอนหนึ่งว่า “การสร้างความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างทุกระดับนั้น จำเป็นต้องใช้วิชาความรู้และความสุขุมรอบคอบประกอบกัน วิชาความรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่วนความสุขุมรอบคอบ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้นำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังเป็นเครื่องมือป้องกันความผิดพลาดเสียหายในการทำงานอีกด้วย ที่กล่าวดังนี้ เพราะผู้มีความสุขุมรอบคอบ ย่อมศึกษาพิจารณางาน ตลอดจนอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนเมื่อเข้าใจกระจ่างลึกซึ้งแล้ว 
ค่อยกำหนดแนวทางและวิธีการ มาใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว จึงควรจะได้พยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความสุขรอบคอบอยู่เสมอ” 
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนรวมจำนวน 71 หลักสูตร จำแนกเป็น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรอาชีวศึกษา จำนวน 32 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 35 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร มีนักศึกษารวม จำนวน 9,916 คน คณาจารย์ จำนวน 640 คน และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 592 คน และมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศหลายแห่งเพื่อสนับสนุนทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง และได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริใต้ฝ่าละอองพระบาท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดนครพนม จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดให้มีหน่วยงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง